AMIT az ECDL bizonyítványról tudni kell…

·      ECDL = European Computer Driving Licence, azaz Európai Számítógép-használói Jogosítvány.

·        nemzetközi szervezete: ECDL alapítvány

·        hazai szervezete: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ECDL iroda

·      az ECDL moduláris szerkezetű, informatikai alapismeretek alkalmazásának képességét felmérő, Európában és a világ egyre több országában (ld. ICDL) egységes vizsgáztatási rendszer, azaz
csak a szükséges tudásszintet és a számonkérés módját határozza meg, az ismeretanyag elsajátítására a bizonyítványt megszerezni kívánóknak több lehetőségük is van az önképzéstől az irányított segítségen keresztül a tanfolyami részvételig.

·      az ECDL többszintű: a különböző informatikai területeken szerzett alkalmazói készség igazolása („ECDL vizsga”) után különböző bizonyítványok szerezhetőek:

·        (teljes) ECDL: az „alap” ECDL bizonyítvány megszerzéséhez 7 kötelezően előírt tárgyból kell sikeres vizsgát tenni;

·        ECDL START: az „egyszerűsített” ECDL bizonyítvány már 4 vizsga (3 kötelező és 1 szabadon választott) után is megszerezhető;

·        ECDL SELECT: az előbbi két típus „kombinációjaként” felfogható bizonyítvány megszerzéséhez 7 vizsga kell (ugyanúgy, mint az alap bizonyítványhoz), viszont a 7 közül csak 4 kötelező, a további 3 szabadon választható (mint a START esetében);

·        ECDL ADVANCED: bizonyos témakörök esetében van lehetőség (az alapszinthez szükségesnél elmélyültebb ismeretek birtokában) emelt tudásszintet igazoló bizonyítványt szerezni

·        fakultatív (egyedi) modulok: bizonyos (a SELECT-ben válaszható) témakörökből van lehetőség önálló (csak az adott területre vonatkozó) bizonyítvány megszerzésére is

AZ ECDL bizonyítványok „családfája”

(Forrás: David Carpenter, az ECDL nemzetközi szervezetének vezetője előadásából, 2005)

AZ ECDL témakörei (moduljai):

1.      Információ-technológiai alapismeretek: a számítástechnika, az informatika, a számítógép és a számítógép-kezelés általános alapfogalmai, legfontosabb elméleti alapismeretei (az egyetlen elméleti jellegű modul)

2.      Számítógép-kezelés: a napi felhasználói feladatok elvégzéséhez szükséges általános ismertek (a számítógép használata: be- és kikapcsolás, állomány- és könyvtár-műveletek, mentés, nyomtatás, programok elindítása és leállítása, tömörítés, víruskeresés).

3.      Szövegszerkesztés: formázott dokumentumok készítése.

4.      Táblázat-kezelés: adatok szervezett tárolása, a tárolt adatok között fennálló egyszerű összefüggések vizsgálata, ábrázolása.

5.      Adatbázis-kezelés: nagytömegű információ tárolásával és visszakeresésével kapcsolatos feladatok.

6.      Prezentáció-készítés: szóbeli előadás hatékony számítógépes támogatásának eszközrendszere.

7.      Hálózati szolgáltatások: az Internet használata mind az információ megkeresésére, mind elektronikus továbbítására (e-mail).

8.      Képszerkesztés: a számítógépes képalkotás alapműveletei, a hagyományos (papír alapú) vagy digitális (fényképezőgépen tárolt) képek számítógéppel történő feldolgozásának lehetőségei.

9.      Web-szerkesztés: a honlapok készítésének alapvető ismeretei.

10. CAD: (két-dimenziós) számítógépes műszaki tervező rendszerek használatához szükséges ismeretek.

Út a bizonyítványhoz:

Ahhoz, hogy a jelentkező ECDL bizonyítványt szerezzen:

·      be kell magát regisztrálnia az ECDL rendszerébe – ezt bármely vizsgaközpontban egy adatlap kitöltésével megteheti, a regisztrációval párhuzamosan megkapja az ECDL vizsgalapját, ami a sikeresen teljesített vizsgák igazolására szolgál;

·      jelentkeznie kell a bizonyítványhoz szükséges vizsgákra – ezt szintén bármely vizsgaközpontban megtehető – és természetesen sikeresen le kell vizsgáznia az adott témakörből

·      (az ECDL vizsgarendszere nem határozza meg azt, hogy egy napon hány vizsgát tesz le a jelölt, azaz akár egyetlen nap is teljesíthető az összes szükséges vizsga, vagy akár minden vizsga ütemezhető más és más időpontra, az egyetlen korlát, hogy az első és az utolsó vizsga között nem telhet el 3 évnél hosszabb idő)

·      amennyiben a vizsgalapján valamennyi szükséges vizsga teljesítése igazolásra került, akkor a vizsgalapot az Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (mint a program hazai koordinátora) részére eljuttatva („cserébe”) az NJSZT kiállítja és elküldi a kétnyelvű (magyar és angol) bizonyítványt

Az egyes bizonyítványok megszerzéséhez a következő témakörökből (modulokból) kell sikeres vizsgát tenni:

Bizonyítvány-típus

Teljesítendő modulok

Regisztrációs díj

Vizsgadíj

N

(teljes vagy alap) ECDL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

7 500 Ft (5 500 Ft)

2 500 Ft

ECDL START

kötelező: 2, 3, 7
választható
: az 1, 4, 5, 6 valamelyike

6 000 Ft (4 500 Ft)

2 500 Ft

ECDL SELECT

kötelező: 2, 3, 4, 7
választható: az 1, 5, 6, 8, 9 közül bármelyik 3

7 500 Ft (5 500 Ft)

2 500 Ft

önálló bizonyítvány szerezhető

8, 9

10

4 000 Ft

7 500 Ft

4 000 Ft

-

létezik ADVANCED ECDL változata

3, 4, 5, 6

8 000 Ft

8 000 Ft

Megjegyzések a táblázathoz:

·      a regisztrációs díjak országosan egységesek, a vizsgadíjakat minden vizsgaközpont maga állapítja meg (a táblázatban szereplő értékek a DE AGTC GAIT vizsgaközpontra vonatkoznak),

·      a teljes ECDL, az ECDL START és az ECDL SELECT esetében nappali tagozatos diákok részére kedvezményes regisztrációs díj érvényesíthető (a táblázatban ez szerepel zárójelben),

·      az ECDL START megszerzése után (a hiányzó modulok teljesítése esetén) az ECDL START „átminősíthető” (teljes) ECDL bizonyítvánnyá, ennek regisztrációs díja 2 500 Ft,

·      az ECDL SELECT esetében a 7 modul teljesítése után a kimaradt 3 modul teljesítésével önálló kiegészítő bizonyítvány szerezhető, ennek regisztrációs díja 4 000 Ft,

·      az ADVANCED ECDL bizonyítványhoz szükséges vizsgákar csak az NJSZT budapesti ECDL-irodájában (1054 Bp, Báthori u. 16.) lehet letenni

·      a DE AGTC GAIT vizsgaközpont kedvezményes vizsgadíjat alkalmaz, amennyiben egy időpontban ugyanazon témakörből 12 főnél többen vizsgáznak

o       a kedvezményes vizsgadíj 1 800 Ft.

Amit a vizsgaközpontról tudni kell…  

A Vizsgaközpont 1997 decembere óta rendelkezik „akkreditált ECDL Vizsgaközpont” minősítéssel.

Vizsgaközpont akkreditációs adatlapja:

Az akkreditáció dátuma:
1997.10.22.

Első minősítő:
Nedeczky Veronika
Második minősítő:
Szlávi
Péter

Vizsgaközpont:
DATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Informatikai Központ
(
azonosító: 016)

 

Kapcsolattartó személy:

Dr. Herdon Miklós
Levélcím
: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
Telefon/fax: 52/314-699
E-mail
címe:
herdon@agr.unideb.hu

 

Akkreditált vizsgáztatók:

Dr. Várallyai László (52/508-393, varal@agr.unideb.hu)

 

Akkreditált modulok

Vizsgáztatási jogosultság kezdete

Információ-technológiai alapismeretek

1997.12.

Számítógép-kezelés

1997.12

Szövegszerkesztés

1997.12

Táblázat-kezelés

1997.12

Adatbázis-kezelés

1997.12

Prezentáció-készítés

1997.12

Hálózati szolgáltatások

1997.12

Képszerkesztés

2009.02

Web-szerkesztés

2009.02

CAD

nincs

A vizsgaközpont az elmúlt közel 13 év alatt mintegy 750 hallgatót regisztrált, közülük 420 körül van azoknak a száma, akik már meg is szerezték a bizonyítványukat.

Egyéni vizsgarend!
Az egyénileg felkészülő (nem tanfolyami résztvevő, csak vizsgára jelentkező) hallgatók számára előzetes egyeztetés alapján
a vizsgázónak leginkább megfelelő időpontban szervezzük meg a vizsgát!

A vizsgáztatás mellett a központ (megfelelő létszámú jelentkező esetén) szervez ECDL vizsgákra felkészítő tanfolyamokat is. A tanfolyamok 24-48-60-90-120 órában (a moduloktól és a tanfolyami jelentkezők előzetes ismereteitől függően) akár a teljes ECDL tananyagot felölelik, az elméleti jellegű modulnál a fogalomrendszer kialakítása, a gyakorlatiaknál a feladatmegoldás készségszintűvé fejlesztése a cél. A tanfolyamokat a tanszék több éves (esetleg évtizedes) oktatási tapasztalattal rendelkező munkatársai vezetik. A tanfolyamok moduláris felépítésűek, az egyes modulokra egymástól függetlenül lehet jelentkezni. Az egyes tanfolyamok végén a hallgatóknak lehetőségük van vizsgát tenni – de a tanfolyam és a vizsga egymástól független: ugyanúgy van lehetőség csak vizsgára jelentkezni, mint ahogy tanfolyamot követően a vizsgát egy későbbi időpontban letenni. A tanfolyamokat azokból a modulokból indítjuk be, ahol a jelentkezők száma eléri a 10 főt. A tanfolyam során a hallgatók a tanszék oktatótermében korszerű IBM PC számítógépeken gyakorolnak. Az oktatás és az oktatásban használt szoftverek magyar nyelvűek, mindenkor igazodnak az alkalmazások aktuális verziójához (elsősorban Microsoft alapú programokon folyik a felkészítés, de nem jelent gondot az sem, hogy igény esetén más, hasonló funkcionalitású rendszert is bevonjunk). A tanfolyam óradíja 500 Ft/óra, az egyes tanfolyamok óraszáma a tantárgyak tartalmától függően változhat.

A tanfolyamokra történő jelentkezés folyamatos, a tanfolyamok indításának és ütemezésének időpontjait (megfelelő létszámú jelentkező megléte esetén) a jelentkezők saját maguk alakíthatják ki.

Amennyiben további kérdései vannak az ECDL képzési és/vagy vizsgarendszerével kapcsolatban,
kérjük keresse fel vizsgaközpontunkat!

Elérhetőségeink:

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
4032
. Debrecen, Böszörményi út 138, „D” épület

Telefon: (52-) 508-360 vagy (52-) 508-442, fax: (52-) 486-255

 e-mail : varal@agr.unideb.hu